top of page

​CÈDULA D´HABITABILITAT

La cèdula d´habitabilitat és un document obligatori tant per vendre un immoble com per llogar. 

cedula-dhabitabilitat.jpg

ITE

Annex 1

El Programa d’inspeccions tècniques dels edificis d’habitatges

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent

com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre. Per al cas que no hi consti, es pot

acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos d’acord amb el dret.

Per acreditar el compliment d’aquesta obligació cal presentar a l’Administració l’informe de la inspecció tècnica

del l’edifici d’habitatges abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat, amb les excepcions següents:

1. Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent

programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici:

Antiguitat edifici Termini per passar la inspecció ITE

Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2015

Entre 1961 i 1971 Fins al 31 de desembre de 2016

A partir de 1971 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

2. Per als edificis d’habitatges unifamiliars:

Antiguitat edifici Termini per passar la inspecció ITE

Anteriors a 1900 Fins al 31 de desembre de 2016

Entre 1901 i 1930 Fins al 31 de desembre de 2017

Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2018

Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2019

Entre 1961 i 1975 Fins al 31 de desembre de 2020

A partir de 1975 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els

terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici

fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.

3. En el cas dels edificis d’habitatges que duguin a terme rehabilitacions integrals i hagin obtingut la llicència

municipal de primera ocupació, o en el seu cas, hagin efectuat la comunicació prèvia que preveu la normativa

d’urbanisme vigent un cop finalitzades les obres, el termini d’antiguitat de 45 anys de l’obligació de passar la

inspecció tècnica s’inicia a partir de la data de finalització de les obres de rehabilitació integral que fixi el

certificat de final d’obres.

ite.jpg

CERTIFITAT D´EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Certificat d´eficiència energètic es obligatori per immobles de lloguer o bé per fer qualsevol transmissió del bé immoble. Qualifica la eficiència energètica del immoble.

certificat.jpeg
bottom of page